Op de vergadering van de wijkkerkenraad (de grote kerkenraad, GKR)  van 1 mei 2017  is het advies van de Oase naar de Algemene Kerkenraad (AK) vastgesteld

Het advies van de GKR aan de AK is verstuurd en is via deze link te downloaden, ook te vinden via Documenten-Publicaties.

 

 Verslag van de gemeenteavond 5 april.

Indien u wilt kunt u de gehele avond nog beluisteren via de kerkomroep (beginnen op 24:30).

De avond wordt begonnen met het lezen van Psalm 15 en er wordt gebeden om goede avond. Daarna wordt door Douwe de Boer nogmaals uitgelegd wat de verschillende voorstellen zijn, die de werkgroep Toekomst PGD (Protestantse Gemeente Drachten) heeft uitgebracht in het rapport “Voortvarend Verder”. Daarna heeft Jasper de Goede de mening naar voren gebracht van de spantane werkgroep. Deze werkgroep heeft in 2015 een advies uitgebracht naar de kerkenraad. Dit advies komt overeen met Model 2 van het rapport (zie het stuk over de peiling). Na de pauze werd eerst gelegenheid gegeven om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Bert de Haan: Zijn er ook nog andere opties (bv een model met 2 ochtenddiensten), of het mogelijk is om een model eerst te testen. Antwoord: de werkgroep heeft 4 modellen uitgewerkt en hierover advies gegeven, binnen de opdracht zoals het door de AK gegeven is.

Rene Veneboer: Indien 1 wijk zelfstandig wilt worden en de anderen samen gaan? Antwoord: dit moet binnen de AK gewikt en gewogen worden en er moet getracht worden om tot een overeenstemming te komen. Indien gestemd wordt, dan geldt meerderheid van stemmen. Al is dit juridisch niet echt dicht, volgens de Goede.

Hans Arensman: Grote zorgen over model 4 vwb het pastoraat. Als dit te massaal wordt is het niet goed, inrichting van model 4 over pastoraat is in het rapport niet uitgewerkt.

Auke de Vries: Mist de financiele transparantie in het rapport. Kan niet overzien wat er gebeurt bij het verschuiven van parameters.

Hendrik de Boer: Waarom een peiling met een formulier in de Oase en in de andere wijken niet? Antwoord: de wijkkerkenraad (WKK) is verantwoordelijk voor het informeren en horen van de gemeente. Dit is de keuze van de WKK.

Douwe Dijkstra: Er zijn allerlei losse einden in het rapport. Het moet niet te snel afgerond worden, het moet zorgvuldig.

Dirk Sierd de Vries (student theologie): onderzoek heeft uitgewezen dat er 33% aan ledenverlies is bij kerksluiting. De kerk hoort eigelijk op “rollator afstand” te staan, goed voor betrokkenheid en inburgering. Bij de opleiding voor predikanten worden de predikanten tegenwoordig opgeleid voor kleine gemeenten.

Ulbe Pranger: het lijkt nu allemaal een hellend vlak. Zorgt model 4 er niet voor dat het een groene zeepbaan wordt?

Hierna werd gelegenheid gegeven dat iedereen een formulier kan invullen. Een peiling, de resultaten worden hieronder weergegeven. De kerkenraad heeft een eigen verantwoordelijkheid om een advies op te stellen. Dit wordt gedaan op 1 mei.

Rondvraag:

Jelly Hoftsra: Wordt er nog gewerkt aan de zichtbaarheid van de beamer? Antwoord: Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de zichtbaarheid te vergroten middels TV-schermen.

De avond wordt besloten met het zingen van opw 212: Samen op weg.


Uitslag peiling

Model 1 Huidige structuur; zelfstandiger wijken
Model 2 Wijk wordt zelfstandige gemeente in federatie met de overige wijken
Model 3 Wijk wordt zelfstandige gemeente
Model 4 De wijken worden samen 1 gemeente met 1 kerkenraad.

De modellen 1 en 4 hebben een centrale of algemene kerkenraad voor geheel Drachten. Bij model 2 en 3 zijn de wijken zelfstandige gemeenten geworden.

Samenvatting van de cijfers qua keuze over de modellen (alle details zijn aan te vragen bij de scriba):

Resultaat van de peiling (= de ingevulde vragenlijsten):

  1e voorkeur Past niet bij de Oase
Model 1 6 0
Model 2 106 2
Model 3 17 19
Model 4 16 112
  145 133

Redenen voor om voor model 2 te kiezen is voornamelijk dat men vast wilt houden aan het eigene, de eigen identiteit, men kent elkaar en men wil weten wie wie is en wat men voor elkaar (kan) betekenen. Dit geldt voor gemeenteleden, de vrijwilligers en ook de kerkenraadsleden en de predikanten. Door deze relaties wordt men meer gemotiveerd en betrokken. Over het algemeen staat men wel open voor samenwerking met anderen, maar dit dan als erbij en niet als verplicht. Dit is door Jasper de Goede op de vergadering ook aangegeven als we zijn de wijk “De Oase” en niet wijk “Noord”. Een enkeling hoeft zelfs geen samenwerking met anderen. Het kerkgebouw neemt ook een centrale verbindende plaats in.

Men denkt dit, de identiteit, het Oase-gevoel, het kerkgebouw, volledig kwijt te zijn bij model 4. Dit door de grootte (7000 leden) en een kerkenraad op afstand.

Bij de keuze voor model 3 zie je een nog sterkere voorkeur voor zelfstandigheid.

Diegenen die voor model 4 gekozen hebben, het advies van de werkgroep, vinden de solidariteit met de PGD belangrijk, samen zijn we één kerk. Hierbij moet nog wel op een goede manier de secties en taakgroepen worden geformeerd, zodat de eigen identiteit niet verloren gaat.

Bij de opmerkingen vind je ook steeds terug: de gebouwenproblematiek. Het is jammer dat dit niet verder is uitgewerkt. Om een goed advies op te stellen voor de Algemene Kerkenraad zal moeilijk worden voor de wijk-kerkenraad.

Update 30 maart 2017

De tweede GKR vergadering over dit onderwerp is op 1 mei, niet op 26 april.

Op 23 maart is een gemeenteavond geweest. Op deze avond is de gemeente voorzien van meer informatie over het rapport en ook over de mogelijke uitwerkingen hiervan voor de wijk de Oase.

Op 5 april is een tweede gemeenteavond. Hierop is gelegenheid om te horen wat de gemeente vindt van de voorstellen. Ook zal er een peiling worden gehouden, let wel, dit is geen stemming. De Grote Kerkenraad is verantwoordelijk voor advies/keuze, zonder last of ruggespraak.

 

Update 8 maart 2017

Agenda wijziging: de tweede gemeenteavond wordt niet gehouden op donderdag 6 april, maar op woensdag 5 april.

 

Update 21 februari 2017

Ter voorbereiding van de informatieavond op 2 maart 2017 is een delegatie van de wijk de Oase bijeengekomen op 20 februari. Hiervoor waren uitgenodigd: kerkenraadsleden en leden van de gemeente die op een van de vorige informatie avonden, op 9 en 16 februari, in de Arke aanwezig zijn geweest. Met ca 27 mannen en vrouwen hebben we gesproken over welke informatie we nog missen om het rapport oed te kunnen beoordelen.

 

Update 19 februari 2017

Gemeenteavonden.

Het rapport "Voortvarend Verder"is uitgebracht door de werkgroep Toekomst PG-Drachten. In dit rapport worden mogelijkheden aangeven voor de organisatie van het kerkenwerk, met modellen voor: “Worden de wijken meer of minder zefstandig”.

Door de Algemene Kerkenraad is een spoorboekje opgesteld om het rapport verder te bespreken in de wijken en in de gemeente om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

In dit spoorboekje is er ruimte voor de wijken om het rapport te bespreken in de maanden maart en april. In het rapport worden wezenlijke veranderingen in de organisatie structuur voorgesteld, volgens een aantal modellen. Het zal gevolgen hebben voor hoe wij in de wijken en ook in het geheel van de Protestantse Gemeente van Drachten gaan samenwerken en kerken. Belangrijk! Daarom heeft het moderamen een tweetal gemeentevergaderingen gepland. De eerste om meer informatief te praten over wat de gevolgen zijn voor de wijk de Oase bij het implementeren van de diverse modellen. Een tweede om te komen tot het bepalen wat de beste keuze zal zijn voor onze wijk en de gehele gemeente van Drachten. Na beide kerkenraden zal een vergadering van de Grote Kerkenraad gehouden worden. De Grote Kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid in de wijk. Als verantwoordelijke geven we dan eind april de mening en advies door van onze wijk naar de Algemene Kerkenraad.

1ste Gemeenteavond: 23 maart (donderdag)

GKR vergadering: 29 maart (woensdag)

2de Gemeenteavond: 6 april (donderdag)  5 april (woensdag)

GKR vergadering: 26 april (woensdag) 1 mei (maandag), met definitief advies voor de AK.

 

1 februari 2017

Uitnodiging aan gemeenteleden van de PG te Drachten.

 

Geacht gemeentelid,


De werkgroep “Toekomst van de PGD” heeft zijn werk bijna afgerond. De bevindingen en aanbevelingen worden binnenkort bekend gemaakt in een rapport. De Algemene Kerkenraad heeft er voor gekozen om de behandeling van het rapport in tweeën te knippen: een informatieronde in februari en een besluitvormingsronde in de periode maart tot en met juni.
Om iedereen zo volledig mogelijk en ook gelijktijdig te informeren heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot de volgende opzet van de informatieronde:
Op donderdag 9 februari geeft de werkgroep een presentatie van de uitkomsten van hun onderzoek op een avond waarvoor alle ambtsdragers van alle wijken van de PGD zijn uitgenodigd. Op deze avond wordt het rapport, waarvan de inhoud tot dan toe alleen bekend is bij de leden van de werkgroep, vrijgegeven.
Op donderdag 16 februari volgt een soortgelijke avond waarbij alle leden van de PGD zijn uitgenodigd.
Vervolgens is er op donderdag 2 maart een soort van “terugkom”avond voor alle leden. Iedereen heeft dan 2 of 3 weken de gelegenheid gehad om het rapport door te nemen en op zich in te laten werken. Het kan zijn dat er nog vragen zijn of dat er nog behoefte is met de werkgroep over bepaalde zaken te spreken.
Hierna heeft de werkgroep zijn werk gedaan en gaat het rapport de wijken in. In mei/ juni hopen we binnen de Algemene Kerkenraad tot een definitief besluit te kunnen komen in samenspraak met en gehoord hebbend de reacties van de wijken.
U bent van harte uitgenodigd op 16 februari en/of 2 maart.
De locatie is de Arke, we beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie.


Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba AK

voortvarend

 

2-febr-2016

De wijkkerkenraad van de Oase zal binnenkort met een voorstel komen om het rapport in de wijk te bespreken.