Wilt u één van onze diensten bijwonen, dan dient u zich i.v.m. de coronamaatregelen in te schrijven. Dit kan van maandagmiddag t/m zaterdagavond 19:00 voorafgaand aan de dienst via deze pagina.

Wilt u thuis of onderweg een dienst beluisteren of bekijken dan heeft u meerdere mogelijkheden:

  • De diensten in de Oase zijn beschikbaar in beeld en geluid via YouTube en via kerkomroep.nl
  • De diensten in onze overige vierplekken zijn te beluisteren via kerkomroep.nl.

Er wordt aan gewerkt om in meer vierplekken video-uitzendingen mogelijk te maken, maar dat is vooralsnog een kwestie van lange adem.

Verdere informatie over de kerkdiensten vind u op deze pagina.

 

Voor het terugluisteren van de kerkdiensten van de Oase klik hier.

Onderwerpen:

01 Aanvangstijden Morgendiensten
02 Kindernevendienst
03 Yobo / tienerdienst
04 Meeluisteren en beleven van kerkdiensten
05 Oppasdienst
06 Doop
07 Kinderzegen
08 Avondmaal
09 Bijzondere diensten
10 Jeugddiensten
11 Kerk-School-Gezinsdiensten
12 Gedachteniszondag

 


 

01 Aanvangstijden Morgendiensten

Op zondagmorgen is er in de Oase één morgendienst om 9.30 uur.

Er zijn 2 diensten als er Kerk-school-gezinsdiensten zijn en met Pasen:
om 9.00 uur en 10.30 uur.

Zie voor meer informatie de kerkbode Geandewei.


02 Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst voor
de kinderen uit de groepen 1 - 8
De kinderen gaan na de Bijbellezing hiervoor naar hun eigen ruimten voor een eigen programma.
Hierbij krijgen ze op hun eigen niveau een thema of een verhaal uit de Bijbel.
Dit aan de hand van www.promiseland.nl
Informatie is te verkrijgen bij:
mw. Sieta Teitsma , tel.: 0512 - 524 535
email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

03 Yobo / tienernevendienst

Elke 3e zondag van de maand is er "tienernevendienst". De tieners gaan na de eerste bijbellezing naar een eigen ruimte, waar ze met elkaar in gesprek zijn over een bepaald thema.

De tienernevendiensten worden gecoordineerd door:
mw. Janet van der Laan
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

04 Meeluisteren en beleven van de kerkdiensten

Naast de geluidsinstallatie is er ook een ringleiding.
De kerkdienst is ook per webradio te beluisteren.
De kosten hiervan bedragen € 8,— per maand.
Meer info over webradio bij dhr. Albert Buma, tel.: 0512 516 060.
 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid de kerkdienst via internet te beluisteren.  Via de website van de Oase: www.pgdrachtenoase.nl.
Het is ook mogelijk om dan op dat moment de liturgie te downloaden en uit te printen.

Naderhand is de kerkdienst te beluisteren via de cassetterecorder of
via de website www.kerkomroep.nl  - Friesland/Drachten/de Oase - of via de website van de Oase onder Oase Menu/Kerkdiensten/Kerkdienst gemist.

 

05 Oppasdienst

Tijdens de morgendiensten is er voor de jongste kinderen oppas.
Als regel worden zij tijdens de collecte weer door de ouders opgehaald, zodat de kinderen samen met de gemeente de zegen mogen ontvangen.

Coördinatie:
Marije Noteboom      tel.  0512-84 04 07
Nynke Meijer            tel. 06 30 44 67 52
 

06 Doop

Er is één keer in de maand een doopzondag.

De doop wordt bediend in de morgendienst (aanvang 9.30 uur).  Voorafgaand aan de doopdienst heeft de dienstdoende predikant met de doopouders een doopgesprek. Ouders die hun kind willen laten dopen worden verzocht om met de betrokken predikant contact op te nemen.
Data staan in de kerkbode Geandewei.

 

 07 Kinderzegen

Hoewel er in de Oase regelmatig kinderen gedoopt worden, is de zuigelingendoop in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, ook niet voor ouders, die zich tot de gemeente van de Heer rekenen.

Dit heeft verschillende oorzaken. Wanneer één van de ouders wel kerkelijk betrokken is en de ander niet, kan die niet gelovige ouder het gevoel hebben dat er voor het kind, als tot de doop wordt overgegaan, al een belangrijke beslissing genomen wordt zonder er zelf om gevraagd te hebben. Andere ouders, die beide zeer meelevend zijn, vinden dat er bij hun kind, als deze de doop ondergaat, sprake moet zijn van een bewust, eigen geloof. In hun ogen moet een dopeling persoonlijk Jezus Christus kunnen belijden als de Heer van haar/zijn leven. Bovendien zijn er steeds meer mensen die niet met het geloof opgroeien en zelf op latere leeftijd tot geloof komen en dus niet als zuigeling zijn gedoopt.

Zo was het in de eerste eeuwen van de kerk, toen de doop van zuigelingen eerder uitzondering dan regel was.

Eén en ander heeft in onze kerken geleid tot de mogelijkheid en de praktijk van het zegenen van kinderen: in een kort ritueel wordt een pasgeboren kind de handen opgelegd. Bij de zegening van een kind wordt net als bij de doop ook de naam van God aan die van het kind verbonden. En net als bij de doop laat je zien dat je je kind op het spoor wilt zetten van Jezus Christus, maar hij/zij zal uiteindelijk zelf de keuze moeten maken. Al wordt bij de zegening niet met zoveel woorden de vraag gesteld naar de geloofsopvoeding. Je neemt als ouders wel de verantwoordelijkheid op je om je kind zo op te voeden dat het de Heer leert kennen en zelf om de doop gaat vragen..
Dat neemt niet weg dat de zegening niet hetzelfde is als de doop, het is geen droogdoop. De doop (water!) beklemtoont de noodzaak van reiniging: onze zonden worden door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen (Heidelberger Catechismus, zondag 27). Bij de doop gaat het dus eerder om wedergeboorte dan om zoiets als geboorte vieren. Het is het teken van sterven en opstaan, van een nieuw leven in Christus.
De zegen is een teken van God, die je in je leven de hand boven het hoofd houdt in de goede betekenis ervan en die je wil dragen en wil brengen op een weg waarop je Hem als Vader zult leren aanroepen.
Ook de gemeente draagt een verantwoordelijkheid eraan mee te werken dat de kinderen die aan haar worden toevertrouwd het teken van de doop zullen ontvangen. Het gezegende kind blijft dus als het ware een open vraag om de doop!
Enige jaren geleden is over dit onderwerp intensief gesproken zowel in de Pastorale Raden als in de Kleine Kerkenraad. Benadrukt werd dat het mogelijk maken van deze zegening niks afdoet van het goede recht van de zuigelingendoop. Het gaat om de vraag of er ruimte moet komen voor hen die vinden dat hun kind bewust betrokken moet zijn bij zijn/haar doop, maar die niettemin verlangen dat hun kind gezegend op weg gaat, het leven in. Het antwoord op deze vraag werd zowel in de Pastorale Raden als in de Kleine Kerkenraad door iedereen vrijwel unaniem met ja beantwoord. Temeer daar de bijbel zelf niet eenduidig wijst in de richting van de zuigelingendoop, trouwens ook niet in de richting van de volwassenendoop.
  

08 Avondmaal

Het avondmaal wordt 6 keer per jaar gevierd.
In de dienst wordt brood en wijn uitgedeeld, terwijl er daarnaast 'lopend' avondmaal.
Ook de kinderen vieren het avondmaal mee.

In de Stille Week voor Pasen wordt op Witte Donderdag het avondmaal gevierd.

 
 09 Bijzondere Diensten

De veelkleurigheid van de Oase komt ook tot uitdrukking in veelkleurige kerkdiensten.
's Avonds zijn er regelmatig bijzondere diensten (welkomstdiensten, sing-ins, jeugddiensten).

De gemeentezang wordt als regel begeleid door het orgel. Maar ook andere vormen van muzikale begeleiding.

Andere bijzondere kerkdiensten.
Kerkdiensten op doordeweekse dagen (Bid- en dankuur voor gewas, oudejaarsavond, Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur) 

 

10 Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie van de Oase organiseert 6 x per jaar een jeugddienst. Het rooster van jeugddiensten in Drachten zo vastgesteld, dat bijna elke zondag in een van de PKN-kerken een "jeugdvriendelijke" dienst is. Als je wilt weten wanneer in de Oase weer een jeugddienst is, zie daarvoor het kerkdienstrooster.


11 Kerk - School - Gezinsdiensten

Een paar keer per jaar wordt er een kerk-school-gezinsdienst georganiseerd.
Deze diensten worden samen met een van de twee basisscholen voorbereid Het Anker en It Ambyld.
Tijdens de dienst werken ook de leerkrachten en leerlingen van de school mee.


12 Gedachteniszondag

Gedachteniszondag, ook wel de zondag van de voleinding genoemd, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de morgendienst op deze zondag worden de namen herdacht van al diegenen,
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven.
 
In deze dienst wordt bij het noemen van de naam een lichtje ontstoken aan de paaskaars, als teken van het licht van Christus die zei: Ik ben de opstanding en het leven.
We mogen onze gestorvenen geborgen weten in het licht van Gods liefde,
een licht dat zelfs door de dood niet uitgedoofd kan worden.
Ook ontsteken we dan een kaars voor hen van wie we de naam niet noemen, maar die wel in onze gedachten zijn.

 

Beluisteren van de kerkdienst via de website van de Oase

Het is mogelijk om via de website van de Oase de kerkdiensten te volgen voor gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben om naar de Oase te komen op het moment dat er op zondagmorgen een dienst is:

Wat moet je dan doen?

1. De website van de Oase: www.pgdrachtenoase.nl op internet zoeken.

2. Daar staat aan de rechterzijde een luidspreker met ‘Oase Live’.

Daar klik je op en je ziet ‘Oase Live / Thuis volgen’.

3. En daaronder een pijltje in een groen vierkantje: voor de dienst klik je daarop en je hoort via luidspreker of koptelefoon het geroezemoes in de kerkzaal met orgel of muziek.

Dan volgt de dienst.

4. Om daarnaast de tekst van de liturgie te kunnen meelezen tijdens de dienst moet je voor de 2de keer de browser: Internet Explorer, Firefox of Microsoft Edge – het programma om op internet te komen – openen.

Dat moet geen probleem zijn.

5. Weer ga je naar de site van de Oase en naar ‘Oase Live.’

6. Dan zij n er 2 mogelijkheden om de liturgie te lezen

A. download liturgie dienst met Power Point of

B. download Liturgie dienst en dit kan met Microsoft Office: Word

Bij Powerpoint zie je ook de afkondigingen – het is hetzelfde programma dat je op het scherm in de Oase ziet; met Word: de liturgie zoals deze ook wordt geprint met grote letter.

Naderhand ofwel later de dienst beluisteren:

aan de onderkant van de site van de Oase is een grijze balk waar een overzicht staat van alle rubrieken van de site.

Klikt op ‘Kerkdienst gemist’

Je komt op een andere website : Kerkomroep Nederland.

Je vult rechts in Drachten en je ziet de verschillende kerken in Drachten.

Je klikt op de Oase en vervolgens zie je een overzicht van kerkdiensten van het afgelopen jaar waar je een keuze uit kunt maken. Inclusief de laatste dienst.

En kunt je via dit mail-adres je vraag stellen. Wel graag dan naam, adres en eventueel tel. en natuurlijk de vraag noteren, dan kunnen wij contact opnemen.

De PR-commissie